Документи

Анекс към Правилника за развъдна дейност - Тест характер

    Освен невероятна красота, швейцарските пастирски кучета притежават и прекрасен характер. Те са уравновесени, спокойни и дружелюбни, но в същото време - непоколебими защитници на стопаните си в случай на опасност. За да бъдат запазени тези техни качества, БНК ШПК подлага кучетата на тест за характер и не допуска да бъдат развъждани страхливи или агресивни животни.

     Анексът към Правилника за развъдна дейност на БНК ШПК е неотменна част от Правилника и регулира начина на провеждане на теста за характер.

 

 

 

 

 

1. БНК ШПК подлага кучетата от породите Бернско пастирко куче, Апенцелер, Ентлебухер и Голямо швейцарско пастирско куче на тест за характер с цел да бъдат оценени основните черти на техния характер.  Желаният темперамент е описан в породните стандарти  – кучетата трябва да бъдат уравновесени, самоуверени,  бдителни и безстрашни в ситуации от ежедневието, да показват добронамереност и привързаност към стопаните си, да се държат спокойно и уверено с непознати ( за Апенцелерите и Ентлебухерите е характерна проявата на лека подозрителност към непознати, но в никакъв случай на страх, несигурност или срамежливост). Кучета, проявяващи страх, непреодолима неувереност или  непредизвикана агресия не се допускат до развъдна дейност.

2. Отговорен за теста е Отговорника по развъдна дейност, който кани оценител на темперамента. Той организира тест 2 пъти в годината, през пролетта и през есента, при наличие на постъпила молба. В случай, че няма постъпили молби, тестът не се провежда. Датите за провеждане на изпитите трябва да бъдат обявени един месец предварително на сайта на БНКШПК. Таксата за теста е дължима предварително по банков път на сметката на клуба. Възможно е провеждането на извънреден тест, срещу заплащане на такса, по-висока от регулярната. 

3. Тестът за характер цели оценка на темперамента на кучето и поведението му в непозната среда. Елементите на теста симулират ежедневни ситуации, в които кучето може да попадне, поради което за успешното му преминаване специална подготовка не е необходима. 

4. Разгонени кучки могат да се явяват на изпита за развъдна годност след предварително уведомяване на Комисията по развъдна дейност. Те се явяват след всички останали кучета. 

5. По време на теста кучето свободно следва стопанина си през различните препятствия. Не се допуска кучето да е на повод или под задържаща команда, нито да се използва лакомство. 

6. Елементите на теста за характер са следните:

Поведение сред непознати:

- Прием и разчитане на номера на микрочипа;

- Свободно движение в група непознати хора (хората може да са с инвалидни или детски колички, да ходят, тичат или скачат, да се приближават към кучето и да го галят, да носят различни предмети, шапки, чадъри и т.н.);

- Преминаване през коридор от хора (първо по-широк – около 3 метра, после по-тесен – около 1,5 метра);

- Ограждане в кръг от хора (по сигнал всички хора започват да пляскат с ръце, след това стесняват кръга, като заедно се приближават до застаналите в центъра стопанин и куче).

Поведение при излагане на стимули:

- Визуални стимули (не са строго опреденени, импровизира се според възможностите);

- Акустични стимули (не са строго опреденени, импровизира се според възможностите);

- Екстремни акустични стимули.

Обща оценка на характера:

- Темперамент;

- Връзка със стопанина.

7. По време на теста оценителят отбелязва в оценителен лист реакциите и поведението на кучето непосредствено след всяко упражнение. Възможните реакции са описани в оценителния лист, като са разделени в три категории – „желателни”, „допустими”и „недопустими”. За да получи оценка „годен за развъдна дейност”, кучето не трябва да е получило нито една отметка в категорията „недопустими”.

8. По време на теста Отговорникът по развъдна дейност има следните задължения и правомощия:

-  да следи за стриктното изпълнение на правилата за провеждане на теста, упоменати в настоящия Анекс;

-  при установяване на нарушения на тези правила - да коригира начина на провеждане, да изиска повторение на неправилно проведен елемент или да преустанови теста при невъзможност той да бъде проведен според правилата.

9. Оценката от теста може да бъде: „годен за развъдна дейност”, „негоден за развъдна дейност” или “отложен”. 

10. В случай, че кучето не издържи теста за характер, то има право да се яви още веднъж. Ако кучето повторно не издържи теста характер, на стопанина се предоставя двуседмичен срок, в който може  да обжалва решението на Комисията по развъдна дейност пред Управителния съвет на БНК ШПК. След изслушване на двете страни Управителният съвет се произнася с аргументирано решение, което е окончателно. 

11. Комисията по развъдна дейност издава документ-оценителен лист, в който се вписва резултатът, както и писмени препоръки за бъдещия партньор на кучето.Оригиналът се архивира в документацията на клуба, а собственикът на кучето получава копие от оценителния лист. 

12. Член на Комисията по развъдна дейност, чието собствено куче се явява на изпит, се замества от друг компетентен оценител.

 

Всички документи