Документи

Устав

Членовете на Сдружението се ръководят от действащото законодателство, Уставите, Правилниците и другите  нормативни документи и разпоредби на Българската Републиканска Федерация по Кинология (БРФК), Международната Федерация по Кинология (МФК) и Български Национален Клуб „Швейцарски пастирски кучета"(БНК ШПК), които приемат като свое легитимно върховенство.

 

 

 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Сдружение с нестопанска цел “Български национален клуб швейцарски пастирски кучета” (БНК ШПК)  е доброволно сдружение на граждани и е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определено за осъществяване на дейност в  обществена полза.

Сдружение БНК ШПК e отделeно от членовете си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на БНК ШПК. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението. Членовете отговарят за невнасяне на дължимите по Устав вноски.  

Чл. 1. Сдружение БНК ШПК, наричано по-долу за краткост Сдружението, е юридическо лице с нестопанска цел  по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, занимаващо се с популяризиране и развитие на породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче в България и обединяващо притежатели и любители на кучета от тези породи. Дейността му е в съответствие с действащото в страната законодателство, Устава, Правилниците и решенията на ръководните му органи.

Чл. 2. Сдружението е с наименование Български Национален Клуб „ Швейцарски пастирски кучета". 

Чл.3. Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.

Чл. 4. Сдружението може да има клонове в страната. Наименованието на регионалните клубове /клонове/ на Сдружението се образува, като към наименованието на Сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището.

Чл. 5. Седалището на Сдружението и адресът на управление на дейността е – София, ул.„Вежен” 25, вх.3, ет.5, ап.9.

Чл.6. Сдружението може да членува във вътрешни и международни организации, сдружения и други, имащи отношение към киноложкото дело.

Чл. 7. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.8. Предмет на дейността на Сдружението:

1. Определяне на благоприятни условия за отглеждане на кучета от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче и насърчаване на отглеждането им на територията на Република България при точно спазване на изискванията на установения стандарт относно расовите белези на кучетата от тези породи. 

2. Подпомагане на стопаните при отглеждане и развъждане на техните кучета от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче; осигуряване на информация и специализирана помощ.

3. Регистрация на кучета от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче.

4. Повишаване на качеството на физическите заложби на регистрираните кучета от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче, на техния характер и ползвателни качества.

5. Набавяне на достатъчно и разнообразно количество вносен генетичен материал и работа с досега съществуващия.

6. Чистопородно развъждане и абсолютна забрана за всякакво кръстосване на кучета без доказан произход или с кучета от други породи. Контрол за стриктното изпълнение на селекционно-развъдната дейност на отделните развъдчици.

7. Провеждане на селекционни мероприятия, издаване на национален племенен регистър и родословни свидетелства на кучетата, родени от родители с доказан произход и селекционни връзки.

8. Организиране и подпомагане на изложби и прегледи на кучета от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче.

9. Оказване на експертна помощ при осъществяване на дейността на регионалните клонове на БНК ШПК.

10. Провеждане на спортни изяви /състезания/ на кучета от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче.

11. Обучение и провеждане на изпити за експерти по екстериора и селекционната дейност на кучета от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче.

12. Oбучение на кучетата от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче за спортни и други полезни цели.

13. Осъществяване и развитие на международни връзки и сътрудничество със сродни организации и участие в международни срещи и прояви във връзка с дейността на БНК ШПК.

14. Подпомагане на научни изследвания в областта на кинологията и генетиката на кучето.

15. Всякаква друга дейност, която не противоречи на действащото в Република България законодателство и на правилата на БРФК и МФК.

 

 

Чл.9. Цели на Сдружението:

1. Популяризиране на породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче в България.

2. Насърчаване на отглеждане и развъждане на чистокръвни кучета от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче, чието здравословно състояние и физически качества отговарят на установения стандарт на Сдружението въз основа на изискванията на БРФК/МФК.

3. Подобряване на племенните качества на породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче, посредством целенасочена развъдна дейност и внос на качествени чистопородни кучета. 

4. Контролиране на стриктното изпълнение на изискванията за селекционно-развъдната дейност на развъдчиците на кучета от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче.

5. Гарантиране на произхода на кучетата с клубни родословия и провеждане на съответните задължителни мероприятия около издаването на клубните родословия.

6. Развиване на полезните работни качества на кучетата от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче. 

7. Защита на чистопородните кучета от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче. 

8. Популяризиране на дейността на Сдружението и резултатите от нея. 

9. Повишаване на киноложката култура сред обществото. 

10. Разработване и утвърждаване на програма за подготовка на кучета-терапевти за работа с деца и възрастни хора от социални заведения или настанени в болнични заведения, както и с хора, независимо ит възрастта им, с временно или трайно физическо, сетивно или умствено увреждане, което затруднява социалното им интегриране и участие в обществения живот, възможностите им за общуване и обучение.

11. Насърчаване, консултиране и задоволяване на интересите и нуждите на стопаните на кучета по въпроси свързани с отглеждането, селекционната дейност и запазване на породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче, както и осигуряване на информация и специализирана помощ. 

12. Осъществяване и развитие на международни връзки и сътрудничество със сродни организации и участие и организиране на международни срещи и прояви във връзка с дейността на Сдружението. 

13. Съдействие, съобразно възможностите на Сдружението, за защита на правата на животните и опазване на околната среда. 

 

Чл.10. Средства за постигане на целите на Сдружението:

1. Разработване и утвърждаване на Правилник за развъдната дейност на кучетата от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче и Етичен кодекс на БНК ШПК.

2. Разработване, превод и разпространение на киноложка литература, стандарт на породите и други информационни материали, свързани с отглеждането и развъждането на кучета от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче.

3. Утвърждаване, регистрация и завеждане родословната документация, в това число Племенна книга и Книга за развъдната дейност.

4. Провеждане на целенасочена развъдна дейност, правилна селекция и внос на ценни екземпляри с цел запазване и подобряване на екстериора, здравословното състояние, характера и работните качества на кучетата от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче.

5. Активно съдействие за повишаване на качеството на ветеринарномедицинската профилактика и лечение на кучетата от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче.

6. Провеждане на борба срещу комисионерството в кинологията и свръхпроизводството с цел печалба на кучета от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче.

7. Организиране и провеждане на киноложки прегледи, изложби и изпитания за темперамента и работните качества на кучетата от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче, с присъждане на титли. 

8. Организиране на учебно-спортна и състезателна дейност с кучета от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче.

9. Провеждане на обучение и атестация на съдии за екстериора, за разплода и развъдчици.

10. Консултантска дейност, организиране на семинари и други обучения.

11. Разпространение на информация сред обществото за дейността на кучетата-терапевти, резултатите и ползите от нея, с цел създаване на благоприятна среда за развиване на подобна дейност в България.

12. Съдействие, съобразно възможностите на Сдружението, за защита на киноложките интереси на членовете на БНК ШПК.

13. Поддържане и развиване на връзки с клубове в чужбина със същия предмет на дейност с оглед на получаване на нова информация за породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче.

14. Създаване, поддържане и развитие на Интернет сайт на Сдружението.

 

Членство

Чл.11. Членуването в Сдружението е доброволно. Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице със седалище и адрес на управление в Република България или физическо лице, което е  собственик на куче от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче или проявяващо интерес към тези породи и което приема и изпълнява Уставите и всички вътрешни нормативни документи и разпоредби на БНК ШПК, БРФК и МФК , споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане и плаща редовно членския си внос. Учредителите на Сдружението са негови членове по право.

Чл.12. Членове на Сдружението не могат да бъдат формации, юридически и/или физически лица, които са членове на алтернативни на БРФК организации и/или участват в дейността им.

Чл.13. За придобиване на статут на член на Сдружението кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет на Сдружението, придружена от съответните документи, доказващи притежанието и родословния произход на куче от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче, ако притежава такова, декларация за спазване Устава и споделянето на целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане. Кандидатите - ЮЛ представят и преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в БНК ШПК. 

Чл. 14.  УС уведомява по имейл членовете на клуба за постъпилата молба, като в течение на 15 /петнадесет/ календарни дни след уведомителния имейл всеки клубен член може да направи писмено, мотивирано, обосновано и адресирано до Управителния съвет възражение срещу приемането.

 

Чл. 15. След изтичане на срока по чл.14 молбата с приложените към нея документи се разглежда от Управителния съвет в 15 /петнадесет/ дневен срок. Управителният съвет взема решение и при уважаване на молбата уведомява кандидата за решението. Кандидатът придобива статут на пълноправен член след заплащане на встъпителната вноска, определена от Общото събрание за текущата година. 

Чл. 16. При възражение или отказ на молба за членство в Сдружението, Управителният съвет е длъжен да съобщи писмено на молителя причините за възражението или отказа. В този случай въпросът се отнася от заинтересуваното лице или от Управителния съвет до Общото събрание на Сдружението за вземане на окончателно решение.

Чл. 17. Всеки член на Сдружението има равни права с другите негови членове.

Чл. 18. Управителният съвет на Сдружението може да предлага на Общото събрание приемането на Почетни членове - хора със заслуги към БНК ШПК.

Чл.19. Почетните членове са с пожизнено членство, не дължат членски внос и имат право на глас на Общото събрание на Сдружението. Членските им права могат да бъдат отнети само за неспортсменско и неетично поведение и констатирани и неоспоримо доказани действия срещу интересите и престижа на БНК ШПК и/или на негови членове.

Чл.20. Членството в Сдружението се прекратява:

1. При напускане по собствено желание - напускането на Сдружението става с писмена молба, придружена от кратка писмена мотивация за напускане, адресирана до Управителния съвет. Управителният съвет се произнася по молбата след изтичане на едномесечен срок от датата на подаването й. В едномесечния срок от датата на подаване молбата може да бъде оттеглена. Не се ли оттегли в този срок, напускането става окончателно и неоспоримо. 

2. При изключване – изключването от Сдружението се извършва когато е получено членство по неправомерен начин, при неплащане на членския внос в определения срок /освен в случаите когато с писмена молба до Управителния съвет, е било поискано отсрочване на плащането и Управителният съвет е дал писмено съгласие за това/,при нарушаване на Устава, правилниците и другите нормативни документи на БНК ШПК, при неизпълнение на решенията на органите на БНК ШПК, при неспортсментско поведение и незаконна търговия с кучета, при извършване на действия застрашаващи и/или увреждащи интересите и престижа на БНК ШПК и БРФК. Управителният съвет разглежда всеки конкретен случай и взема решение за изключване при наличие на предпоставки за това. Изключеният има право да обжалва решението на Управителния съвет за изключване пред следващото Общо събрание, което потвърждава или отхвърля решението на Управителния съвет. Решението на Общото събрание влиза в сила незабавно.

3. При прекратяване на Сдружението - по решение на Общото събрание на Сдружението или с решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи. 

Чл.21. Всеки член на Сдружението има следните права:

1. Да участва в дейността на БНК ШПК и в Общото събрание с право на един глас.

2. Да участва в решаването на въпросите, засягащи интересите и дейността на БНК ШПК и неговите членове.

3. Да избира и да бъде избиран в ръководните и представителни органи на БНК ШПК.

4. Да изисква информация за работата на БНК ШПК и за дейността на неговите ръководни органи.

5. Да представя писмено пред Управителния съвет на БНК ШПК жалби и предложения,отнасящи се до дейността на клуба.

6. Да бъде изслушан лично или негов представител при вземане на решения за налагане на дисциплинарни мерки (изключване).

7. Да участва в мероприятията на БНК ШПК.

8. Да се ползва от придобивките и дейността на БНК ШПК.

Чл.22. Всеки член на Сдружението има следните задължения:

1. Да спазва Устава и правилниците на БНК ШПК и да работи за постигане на неговите цели.

2. Да изпълнява решенията на Управителния съвет на БНК ШПК.

3. Да спазва указанията на органите на БНК ШПК за отглеждането,  осъществяването на селекционни връзки и обучението на куче от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче, да се грижи съвестно за животните.

4. Да подпомага БНК ШПК за постигане на неговите цели.

5. Да внася редовно дължимите вноски към БНК ШПК, определени от Общото събрание за текущата година, съобразно броя на членовете му. При незаплащането им в срок, незаплатилият го член се счита за самоизключен. Крайният срок за плащане на членски внос е до края на календарната година.

6. Да уведомява незабавно Управителния съвет при промяна на личния си адрес.

7. Да дава информация за отглежданите от него кучета от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче относно развъждането и отглеждането им, участието им в национални и международни изложби и форуми и присъдените им награди и титли, и  промените в здравословното им състояние, които могат да окажат влияние върху тяхната размножителна способност, здраве и живот.

 

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл.23. Органи на управление на  БНК ШПК са: 

1. Общо събрание

2. Управителен съвет

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.24. Общото събрание (ОС) е върховен орган на БНК ШПК, състои се от всички членове на Сдружението. Членовете - юридически лица (ЮЛ) се представляват в ОС от законните им представители или изрично упълномощено лице. Пълномощник на ЮЛ може да бъде само физическо лице. Членовете – физически лица могат да упълномощят за участие в ОС на БНК ШПК само друг член на Сдружението. Пълномощните следва да бъдат издадени изрично за участие в ОС на БНК ШПК, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС, въз основа на писмено пълномощно. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица. Всеки член на Сдружението има право на един глас в ОС.

Чл.25. Извънредно ОС може да бъде свикано при необходимост от Управителния съвет или по писмено искане на най-малко 1/3 от членове на БНК ШПК. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от Съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице. 

Чл.26. Редовното ОС се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж годишно, след уведомление до всички членове на БНК ШПК, отправено един месец преди определената дата, чрез писмени покани,  съдържащи дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и по чия инициатива то се свиква. Поканата се връчва лично, изпраща се с писмо с обратна разписка или по имейл до всички членове. Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС трябва да бъдат предоставени безплатно на разположение на членовете в седалището на Сдружението.  

Чл.27. На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС. В списъка се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването наличието на кворум. 

Чл.28. Решенията на ОС се вземат само с лично гласуване на всеки от делегатите с право на глас. Необходимото мнозинство за вземане на решения от ОС е: 

1. квалифицирано мнозинство – 2/3 от гласовете на присъстващите, за решения, относно приемане, изменение и допълнение на Устава; прекратяване на сдружението или преобразуването му; 

2. обикновено мнозинство – ½+1 от гласовете на присъстващите за всички случаи, извън посочените в чл.29,  т.1.

Чл.29. ОС може да взема решения само ако е свикано редовно и са се явили делегати, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум, Управителният съвет насрочва ново заседание един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете.

Чл.30. Компетенциите на ОС включват: 

1. Определяне на общата програма и насоките за развитие на БНК ШПК. 

2. Приемане на Устава на БНК ШПК, както и поправки, изменения и допълнения към него. 

3. Приемане на други вътрешни актове.

4. Избиране и освобождаване на ръководните органи на БНК ШПК -  Управителен съвет и неговите Председател, Секретар и Отговорник по развъдната дейност.

5. Произнасяне по жалбите на изключените от Управителния съвет членове.

6. Вземане на решения за откриване и закриване на клонове.

7. Приемане на отчетите на Управителния съвет за работата му през изтеклия период.

8. Приемане на бюджета на БНК ШПК.

9. Вземане на решения относно условията, сроковете и размера на всъпителните вноски, годишните членски вноски, вноски за участия в състезания, таксите за издаване на удостоверения за произход и др., както и на имуществените вноски.

10. Вземане на решения от общ характер - жалби, молби, декларации, обръщения и др.

11. Вземане на решения за прекратяване на Сдружението, както и за участието му в други български или международни организации.

12. Назначаване на ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност.

Чл.31. ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на ОС и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона те влизат в сила след обнародване.

Чл.32. За заседанията на ОС се води протокол според изискванията на закона. Протоколът се подписва от Председателя на събранието; към него се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на ОС. Всеки член, присъствал на събранието има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл.33. Сдружението се управлява от Управителен съвет (УС), а се представлява от неговия Председател. Членовете и Председателя на УС се избират от ОС за срок от 5 (пет)  години с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите-делегати. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение. 

Чл.34. УС се състои от петима души, членове на Сдружението – Председател, Секретар, Отговорник по развъдната дейност и двама члена.

Чл.35. Членовете на УС имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разделение на функциите между тях. Те са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на УС.

Чл.36. УС се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, а при необходимост и по-често, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението. Заседанията на УС се свикват от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

Чл.37. Компетенциите на УС включват:

1. Определяне на реда и организиране на  дейността на Сдружението.

2. Осигуряване на изпълнението на решенията на ОС.

3. Стопанисване и опазване на имуществото на сдружението. 

4. Опериране с паричните средства на  Сдружението въз основа на утвърдения от ОС годишен бюджет и протоколно решение на УС за конкретните разходи. 

5. Утвърждаване и контролиране на провеждането на национални съвещания, конференции, симпозиуми, изложби и изпитания.

6. Подготвяне и внасяне в ОС на отчет за дейността на сдружението.

7. Подготвяне и внасяне в ОС на проект за бюджет.

8. Подготвяне и предлагане за утвърждаване на решения,  наредби на правилници от компетенцията на ОС.

9. Приемане на нови членове.

10. Изключване на членове на Сдружението.

11. Определяне на адреса на седалището на Сдужението.

12. Обсъждане и решаване на всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на ОС.

Чл.38. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на УС, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. За присъстващ се смята и член, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието на УС.

Чл.39. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на УС.

Чл.40. УС може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС. 

Чл.41. УС е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл.42. Управителният съвет води и съхранява следната документация:

1. Протоколна книга за заседанията на УС.

2. Протоколна книга за заседанията на ОС.

3. Входящ и изходящ дневник за кореспонденция.

4. Племенна книга.

5. Книга на членовете на Сдружението. В нея се записват имената и адресите на всички членове на БНК ШПК, телефон и електронна поща, наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете-юридически лица, както и имената и номерата на родословията на кучетата от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарско пастирско куче, ако притежават такива.

6. Книга за развъждане. В нея се записват всички осъществявани от БНК ШПК селекционни връзки и постиженията на кучетата от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер, Голямо швейцарко пастирско куче, за които БНК ШПК има принос.

7. Книга за средствата на Сдружението и произтичащата от нея счетоводна документация.

8. Друга документация.

Чл.43. Освобождаване на членове от УС става по тяхно искане с писмена молба, отправена до Председателя на УС един месец преди датата на напускне, освен ако последното се налага по непреодолима причина. УС разглежда молбата в едномесечен срок и взема решение за отнасяне на въпроса пред ОС, като молителят не гласува. ОС може да освободи член на УС предсрочно поради неизпълнение на задълженията му.

Чл.44. Председателят на УС представлява Сдружението пред всички държавни органи и обществени организации в страната и чужбина. При невъзможност да се осъществява това представителство, правото да представлява БНК ШПК добива Секретарят.

Чл.45. Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен ако не е налице решение на УС и съответно изрично упълномощаване за това от ОС. 

Чл.46. Председателят:

1. Организира изпълнението на решенията на УС.

2. Организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

3. Представлява Сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от УС.

4. Докладва незабавно на УС за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.

 

 

РЕГИОНАЛНИ СЕКЦИИ

Чл. 47. С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват регионални секции извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Всеки член на Сдружението може да членува в избрана от него регионална секция. 

Чл. 48. Регионалните секции не са юридически лица, те поддържат връзка с органите на Сдружението чрез избран от своите членове координатор и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. 

Чл.49. Регионалните секции водят книги за дейността си, които най-малко веднъж годишно се представят пред Управителния съвет на Сдружението като отчет за дейността на регионалната секция. 

Чл. 50. Регионалната секция е длъжна да се съобразява в своята работа със задължителните указания на органите на Сдружението.

Чл. 51. Регионалната секция работи за постигане целите на Сдружението в района, в който е създадена.

Чл. 52. Регионалната секция има право:

1. да популяризира дейността на Сдружението сред населението на района, в който е създадена;

2. да подпомага своите членове при развъждането, отглеждането и обучението на кучета от породите Бернско пастирско куче, Ентлебухер, Апенцелер и Голямо швейцарско пастирско куче чрез консултации и др.;

Чл. 53. Регионалната секция е длъжна да информира органите на Сдружението за нарушения на условията за отглеждане и развъждане, както и на Устава. Тя може да дава предложения за вземане на мерки за прекратяване на такива нарушения. 

 

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ, АРБИТРАЖ И ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ

Чл. 54. Управителният съвет има право да налага наказания на членове на Сдружението, които са нарушили Устава и Правилниците на БНК ШПК или с поведението си вредят на неговите интереси, като наложи някоя от следните дисциплинарни мерки:

1. предупреждение;

2. временно спиране на членски права;

3. изключване.

Чл.55. Дисциплинарните мерки по т. 1 и т. 2 имат временен характер и не могат да бъдат за повече от една година. Наложените дисциплинарни мерки могат да се обжалват от заинтересуваните лица в срок 1 /един/ месец пред Управителния съвет на Сдружението, който ги потвърждава, променя или отменя. Ако наказанието бъде потвърдено от Управителния съвет, потърпевшият има право да обжалва решението на Управителния съвет пред Общото събрание. Решението на ОС по случая е окончателно.

 

ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ФОНДОВЕ

Чл.56. Имуществото на Сдружението може да се състои от парични средства, движими и недвижими имоти, ценни книжа и предмети.

Чл.57. Имуществото на Сдружението се набира от:

1. годишни вноски (членски внос) от членовете на БНК ШПК.

2. встъпителни вноски на новоприети членове на БНК ШПК.

3. вноски за участие в състезания.

4. приходи от киноложки изложби и полеви изпитания.

5. чрез други дейности, свързани с целите и задачите на БНК ШПК.

6. дарения и завещания в полза на Сдружението, като редът и условията за извършването и приемането им се определя от УС.

7. средства, постъпили от сключени от Сдружението договори за спонсорство.

8. всички останали придобивни способи, съвместими с целта на Сдружението и допустими от закона.

 

Чл.58. Средствата на Сдружението могат да се използват само за целите и задачите, предвидени в Устава на БНК ШПК и неговата издръжка, като и изразходването им става по реда, предвиден в този Устав.

Чл.59. Извършените разходи с оправдателни документи се утвърждават от Управителния съвет, а за суми над 15 000 лева (петнадесет хиляди лева) – от Общото събрание.

Чл.60. При наличие на загуби, според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взима с квалифицирано мнозинство от 2/3 гласовете от всички членове на Сдружението.

Чл. 61. При прекратяване на членство във връзка с чл. 21. т. 1 и т.2, направената встъпителна вноска съгласно чл. 57, т. 2 остава в полза на Сдружението.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.62. Сдружението се прекратява:

1. с решение на Общото събрание;

2. с решение на Съда, постановено по иск на всеки заинтересуван или на прокурора, когато:

- не е учредено по законния ред;

- извършва дейност, която противоречи на закона и е противна на обществения ред или на добрите нрави;

- е обявено в несъстоятелност.

Чл.63. Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици. 

Чл.64. В случаите по чл.62, т.1 прекратяването се вписва служебно и Съдът назначава ликвидатор.

Чл.65. В случай на прекратяване на Сдружението цялото имущество и активи се прехвърлят на избран от Общото събрание подходящ субект.

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.66. Сдружението не може да се преобразува.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.67. БНК ШПК има запазен знак.

Чл.68. Всички ръководни длъжности на Сдружението работят на обществени начала. Изключение може да се допусне само по решение на ОС, което в интерес на дейността на БНК ШПК може да вземе решение за създаване и на някои допълнителни платени длъжности, подпомагащи дейността на Сдружението.

Чл.69. За неуредените в настоящият Устав случаи, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на останалото действащо законодателство на Република България.

Чл.70. Настоящият Устав е приет на извънредно Общо събрание на Сдружението, проведено на 05.03.2010 г. Изменения и допълнения са приети на заседания на Общото събрание, проведени на 29.03.2014 г. (в чл.9 т.7, чл.10 т.1,12 и 14, чл.15, чл.16, чл.17, чл.20, чл.21 т.2, чл.23 т.7, чл.31 т.5, чл. 38 т.9, чл.46, чл.56, чл.58 т. 3, чл.65, чл.69, чл.71, добавя се нов  чл.61) и на 12.09.2020 г. (в членове 5, 14, 15, 22, т.5, 70, 71, отпада чл.69). 

 

Всички документи