Новини

Покана за Общо събрание

27.08.2020

В изпълнение на решение на УС от 10.08.2020г. и на осн. чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиквам Общо събрание, което ще се проведе на 12.09.2020 г., от 18 ч. в гр. София на адрес: ул. „Люлин планина“ № 33,партер, вход откъм ул. „Тунджапри следния дневен ред:

 

1.      Представяне на новоприетите членове на БНКШПК пред ОС.

2.      Разглеждане и приемане на Доклад за дейността и ГФО за 2019 г. на БНКШПК и освобождаване отговорност на членовете на УС за 2019 г.

3.      Разглеждане и приемане на бюджет на БНКШПКза 2020 г.

4.      Разглеждане и приемане на План за дейността на БНКШПК.

5.      Решение за освобождаване на членовете на УС на Сдружението,избор на нови членове на УС, на Председател, Секретар и Отговорник по развъдната дейност.

6.      Обсъждане и приемане на промени в Устава на БНКШПК.

7.      Разни.

 

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете всеки работен ден от 10:00-18:00 ч. на адреса на управление на Сдружението.

 

 

С уважение:  Елена Матева

                                                                                                                                                   Председател на УС на БНКШПК